قیمت سکه ایرانی امروز یکشنبه پنجم ماه استانواع سکه های ایرانی قیمت پنجشنبه قیمت شنبه قیمت امروز 0.050 94 هزار و 500 تومان 94 هزار و 500 تومان 94 هزار و 500 تومان 0.100 184 هزار تومان 184 هزار تومان 184 هزار تومان 0.150 273 هزار و 500 تومان 273 هزار و 500 تومان 273 هزار و 500 تومان 0.200 363 هزار تومان 363 هزار تومان 363 هزار تومان 0.250 452 هزار و 500 تومان 452 هزار و 500 تومان 452 هزار و 500 تومان 0.300 545 هزار تومان 545 هزار تومان 545 هزار تومان 0.350 634 هزار و 500 تومان 634 هزار و 500 تومان 634 هزار و 500 تومان 0.400 724 هزار تومان 724 هزار تومان 724 هزار تومان 0.450 813 هزار و 500 تومان 813 هزار و 500 تومان 813 هزار و 500 تومان 0.500 903 هزار تومان 903 هزار تومان 903 هزار تومان 0.600 یک میلیون و 82 هزار تومان یک میلیون و 82 هزار تومان یک میلیون و 82 هزار تومان 0.700 یک میلیون و 261 هزار تومان یک میلیون و 261 هزار تومان یک میلیون و 261 هزار تومان 0.800 یک میلیون و 442 هزار تومان یک میلیون و 442 هزار تومان یک میلیون و 442 هزار تومان 0.900 یک میلیون و 621 هزار تومان یک میلیون و 621 هزار تومان یک میلیون و 621 هزار تومان 1000 یک میلیون و 800 هزار تومان یک میلیون و 800 هزار تومان یک میلیون و 800 هزار تومان 1100 یک میلیون و 979 هزار تومان یک میلیون و 979 هزار تومان یک میلیون و 979 هزار تومان 1.200 دو میلیون و 163 هزار تومان دو میلیون و 163 هزار تومان دو میلیون و 163 هزار تومان 1300 دو میلیون و 342 هزار تومان دو میلیون و 342 هزار تومان دو میلیون و 342 هزار تومان 1400 دو میلیون و 521 هزار تومان دو میلیون و 521 هزار تومان دو میلیون و 521 هزار تومان 1.500 دو میلیون و 700 هزار تومان دو میلیون و 700 هزار تومان دو میلیون و 700 هزار تومان 1600 دو میلیون و 879 هزار تومان دو میلیون و 879 هزار تومان دو میلیون و 879 هزار تومان 1700 سه میلیون و 58 هزار تومان سه میلیون و 58 هزار تومان سه میلیون و 58 هزار تومان 1800 سه میلیون و 237 هزار تومان سه میلیون و 237 هزار تومان سه میلیون و 237 هزار تومان 1900 سه میلیون و 416 هزار تومان سه میلیون و 416 هزار تومان سه میلیون و 416 هزار تومان 2000 سه میلیون و 595 هزار تومان سه میلیون و 595 هزار تومان سه میلیون و 595 هزار تومان