اطلاعیه اموال مسروقه بانک ملی ایران

[ad_1]

در پی کسب وجوه مسروقه از بانک ملی ایران، این بانک به روز رسانی استرداد اموال مسروقه را منتشر کرد.

به گزارش النا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به نتایج جستجوی ارزنده پلیس و کشف وجوه مسروقه از اجاره نامه های بانک ملی ایران و کشف اموال مسروقه، برای بازگرداندن دقیق و سریع اموال به صاحبان آن، اقدامات زیر ضروری است.

همکاری مشتری عزیز، مهمترین عامل موفقیت:

2- آمادگي بانك ملي ايران به ويژه براي پرداخت پنجاه درصد مبلغ خود، فارغ از مسائل حقوقي بود در عين حال كه احتمالاً دستبند و ايجاد اموال مسروقه احتمال ضعيفي بود. مشتری، اما با کمک ایجاد مال مسروقه، جستجوی منطقی بانک و مقام محترم قضایی بر اعاده و تحویل عین اموال به مالکان متمرکز شده است.

3- با وصول اموال مسروقه، قبل از هر اقدام، تفکیک و اجرای اموال مکتسبه، باید از صاحبان خودخوانده اموال مورد نیاز خودداری شود و لازم است همکاری با مرجع قضایی و بانک منطقی و بدون مغایرت باشد. بدون شک اموال هر یک از ذینفعان معلوم و به مالک واگذار خواهد شد.

3- به منظور تسهیل و تسریع در شناسایی صاحب حق، ارائه اسناد و مدارک و اثبات مالکیت، ضریب خرید مشابه یا اظهارنامه خاص از نظر کمیت، کیفیت و سایر ادله و ادله مؤثر حتی ادله تعرفه ای، کمک به تحویل. ملک به مالکان واقعی

2- در صورت تشخیص، مقدار مال تعیین شده و مابقی مطالبات نیاز به وصول دقیق دارد. انتظار احترام خیرین با رعایت حقوق تمامی قربانیان سرقت به تعویق افتاده تا در اسرع وقت اموال به آنها بازگردانده شود.

2- به کمک تملک اموال مسروقه و تعدی همه ذینفعان، ارزیابی نهایی رابطه هر یک از صاحبان مال با مرجع قضایی بوده و تشخیص عسر و حرج نیز همان مرجع است، اما بانک ملی ایران تا راه حل کل فصل به طور مسئولانه به احیای اموال می پردازد.

2- توصیه می شود نسبت به خوداظهاری ذی نفعان در حریم هوایی آلوده و دستکاری شده در اثر سرقت اموال و تسریع در رسیدگی به اموال در مراحل اجرا و شناسایی کلیه ذینفعان رسیدگی شود.بازجویی منطقه 5 تهران نیز اقدام خواهد کرد.

2- بانک ملی ایران متعهد است نسبت به تلف احتمالی اموال، ارزیابی معادل و اظهارنظر اقدام قضایی ویژه انجام دهد.

5- انتظار کمک سارق به کمک سارق در فاصله کمی از زمان سرقت و ایجاد مال در صورت حداکثر، صاحبان مال با فرصت تفکیک و اجرا و تشخیص با. با کمک کارشناسان و مقام محترم قضایی و پرهیز از هر چه سریعتر به ملک خود برسید.

[ad_2]

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

تماس با ما