اطلاعیه اموال مسروقه بانک ملی ایراندر پی کسب وجوه مسروقه از بانک ملی ایران، این بانک به روز رسانی استرداد اموال مسروقه را منتشر کرد.

به گزارش النا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به نتایج جستجوی ارزنده پلیس و کشف وجوه مسروقه از اجاره نامه های بانک ملی ایران و کشف اموال مسروقه، برای بازگرداندن دقیق و سریع اموال به صاحبان آن، اقدامات زیر ضروری است.

همکاری مشتری عزیز، مهمترین عامل موفقیت:

2- آمادگي بانك ملي ايران به ويژه براي پرداخت پنجاه درصد مبلغ خود، فارغ از مسائل حقوقي بود در عين حال كه احتمالاً دستبند و ايجاد اموال مسروقه احتمال ضعيفي بود. مشتری، اما با کمک ایجاد مال مسروقه، جستجوی منطقی بانک و مقام محترم قضایی بر اعاده و تحویل عین اموال به مالکان متمرکز شده است.

3- با وصول اموال مسروقه، قبل از هر اقدام، تفکیک و اجرای اموال مکتسبه، باید از صاحبان خودخوانده اموال مورد نیاز خودداری شود و لازم است همکاری با مرجع قضایی و بانک منطقی و بدون مغایرت باشد. بدون شک اموال هر یک از ذینفعان معلوم و به مالک واگذار خواهد شد.

3- به منظور تسهیل و تسریع در شناسایی صاحب حق، ارائه اسناد و مدارک و اثبات مالکیت، ضریب خرید مشابه یا اظهارنامه خاص از نظر کمیت، کیفیت و سایر ادله و ادله مؤثر حتی ادله تعرفه ای، کمک به تحویل. ملک به مالکان واقعی

2- در صورت تشخیص، مقدار مال تعیین شده و مابقی مطالبات نیاز به وصول دقیق دارد. انتظار احترام خیرین با رعایت حقوق تمامی قربانیان سرقت به تعویق افتاده تا در اسرع وقت اموال به آنها بازگردانده شود.

2- به کمک تملک اموال مسروقه و تعدی همه ذینفعان، ارزیابی نهایی رابطه هر یک از صاحبان مال با مرجع قضایی بوده و تشخیص عسر و حرج نیز همان مرجع است، اما بانک ملی ایران تا راه حل کل فصل به طور مسئولانه به احیای اموال می پردازد.

2- توصیه می شود نسبت به خوداظهاری ذی نفعان در حریم هوایی آلوده و دستکاری شده در اثر سرقت اموال و تسریع در رسیدگی به اموال در مراحل اجرا و شناسایی کلیه ذینفعان رسیدگی شود.بازجویی منطقه 5 تهران نیز اقدام خواهد کرد.

2- بانک ملی ایران متعهد است نسبت به تلف احتمالی اموال، ارزیابی معادل و اظهارنظر اقدام قضایی ویژه انجام دهد.

5- انتظار کمک سارق به کمک سارق در فاصله کمی از زمان سرقت و ایجاد مال در صورت حداکثر، صاحبان مال با فرصت تفکیک و اجرا و تشخیص با. با کمک کارشناسان و مقام محترم قضایی و پرهیز از هر چه سریعتر به ملک خود برسید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم